STATUT

Miejskiego Klubu Sportowego Radymno

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Klub sportowy nosi nazwę Miejski Klub Sportowy Radymno, zwany w dalszej części statutu Klubem.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klub może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Siedzibą Klubu jest miejscowość Radymno.

§2

 1. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.
 2. Klub posiada osobowość prawną.
 3. Klub działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach , Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.

§3

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Klubu.

§4

 1. Klub może używać wyróżniający go znak graficzny.
 2. Klub może ustanawiać certyfikaty, odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Klubu i przyczyniających się do realizacji celów działania Klubu.
 3. Klub może występować do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych- dla swoich wyróżniających się działaczy, członków i zawodników.

Rozdział II

Cel i środki działania Klubu

§5

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

§6

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z władzami sportowymi , państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków uprawiania sportu;
 2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
 3. organizowanie zawodów, imprez sportowo-kulturalnych i rekreacyjnych;
 4. sprawowanie opieki wychowawczej;
 5. działalność szkoleniową: organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i konferencji, itp.;
 6. organizowanie rozmaitych form wypoczynku i wymiany dzieci i młodzieży;
 7. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;
 8. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbliżone do celów Klubu lub z organizacjami, które mogą pomóc w ich realizacji;
 9. promocję i organizowanie wolontariatu;
 10. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi;
 11. wykonywanie działań zleconych – w zakresie działalności prowadzonej przez Klub – w ramach otrzymanych na ten cel środków;
 12. udzielanie stypendium sportowych w ramach posiadanych środków finansowych.

§7

Realizując cel określony w §5 Statutu Klub może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i sportowej;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§8

Realizując cel określony w §5 Statutu Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i sportowej;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§9

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§10

Klub nie może powoływać oddziałów terenowych.

§11

 1. Klub może powoływać biura, sekcje, ośrodki, drużyny, itp. Jako funkcjonalne i organizacyjne wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działalności Klubu.
 2. Jednostką, o której mowa w ust.1 kieruje pełnomocnik Zarządu pełniący jednocześnie funkcję kierownika danej jednostki. Pełnomocnictwa pod rygorem nieważności, w formie pisemnej udziela Zarząd Klubu. Pełnomocnik Zarządu może działać we własnym imieniu w sprawach zwykłego zarządu, jednakże dla zaciągania zobowiązań finansowych konieczna jest kontrasygnata jednego z członków Zarządu Klubu, chyba że udzielone pełnomocnictwo stanowi inaczej.
 3. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Działają one w ramach Klubu, mogąc jednak posługiwać się własną nazwą i wyróżniającym je znakiem graficznym.
 4. Członkiem jednostki może być dowolna osoba, w tym osoba nie będąca członkiem Klubu, która popiera cele statutowe Klubu.
 5. Jednostki oraz ich kierowników, na wniosek członków Klubu lub z własnej inicjatywy, powołuje Zarząd Klubu, określając równocześnie zakres działań jednostki.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§12

Członkami Klubu mogą być:

 1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych jak również osoby niepełnoletnie przy czym osoby małoletnie w wieku do 16 lat za zgodą ich przedstawicieli ustawowych;
 2. osoby prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

§13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§14

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski, który pragnie wnieść wkład pracy społecznej w realizację celów Klubu i złoży pisemną deklarację, popartą przez dwóch wprowadzających członków Klubu, zatwierdzoną przez Zarząd Klubu.
 2. Cudzoziemcy mogą należeć do Klubu zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i przyczynia się w sposób wybitny do realizacji tych celów. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów na podstawie pisemnego wniosku Zarządu Klubu. Osoby nie będące członkami Klubu powinny potwierdzić na piśmie gotowość przyjęcia godności członka honorowego.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Klubu, deklarująca dobrowolnie określone świadczenia na jego rzecz. Osoba prawna działa w klubie przez swojego przedstawiciela.
 5. Zarząd Klubu może odpowiednio umotywowaną decyzją odrzucić deklarację o przyjęciu w poczet członków. Od uchwały Zarządu o odrzuceniu deklaracji o przyjęciu w poczet członków przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca za pośrednictwem Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§15

 1. Członkami Klubu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”.
 3. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§16

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  • uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu z głosem stanowiącym;
  • czynnego wyboru do władz Klubu;
  • biernego wyboru do władz Klubu;
  • uczestnictwa w działaniach realizowanych przez Klub;
  • korzystania z porad, pomocy i rzecznictwa w zagadnieniach wynikających z jego pracy społecznej i zawodowej;
  • korzystania na prawach pierwszeństwa z form działalności Klubu;
  • zgłaszania wniosków, postulatów i opinii dotyczących zagadnień działalności Klubu oraz dokonywania oceny ich działalności;
  • zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Klubu.
 1.  Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  • aktywnego uczestnictwa w pracy Klubu;
  • dbania o rozwój Klubu i należytego wypełniania zadań zleconych do realizacji przez władze Klubu;
  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 2. Uprawnienia o których mowa w ust.1 pkt.1, 2, 3 i 8 nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.
 3. Uprawnienia o których mowa w ust.1 pkt. 3 nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku od 16 do 18 lat.

 §17

 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, posiada prawa określone w §16 ust.1 pkt.4-7.
 2. Członek zwyczajny, któremu nadano godność członka honorowego, oprócz praw z tego tytułu, zachowuje także wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władzach Klubu.
 4. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§18

 1. Członkostwo wygasa przez:
  • dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie;
  • skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu;
  • wykluczenie członka na skutek prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Klubu, albo na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
  • śmierć członka,
  • likwidację osoby prawnej lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
  • rozwiązanie Klubu.
 2. Skreślenie lub wykluczenie członka z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu Klubu.
 3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca za pośrednictwem Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§19

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
  • Zarząd;
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata.
 3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Klubu

§20

 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu w wieku powyżej 16 lat;
  • z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz członkowie zwyczajni w wieku poniżej 16 lat.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:

 1. uchwalanie Statutu Klubu i jego zmian;
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Klubu;
 3. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, a dotyczących działalności Klubu;
 4. wybór i odwołanie członków Zarządu;
 5. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 7. nadawanie lub cofanie godności członka honorowego Klubu;
 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Klubu i przeznaczenia jego majątku;
 10. podejmowanie innych uchwał, które z mocy obowiązującego prawa wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§22

 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu co najmniej raz na rok.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ustala Zarząd Klubu i podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem obrad.

§23

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
 2. Do ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Klubu.
 3. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, po upływie 30 minut od terminu pierwszego, bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 5. Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu może być zawarty w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Klubu.
 2. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni oraz wyznaczyć jego termin, z podaniem porządku obrad, w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowego żądania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Klubu

§25

 1. Zarząd Klubu kieruje całą działalnością Klubu i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4-11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu spośród pełnoletnich Członków Klubu.
 3. W skład Zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Zarząd może powierzyć członkom Zarządu stałą odpowiedzialność za realizację określonych działań i projektów Klubu.
 7. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnianie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej spośród wszystkich członków Klubu, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
 2. prowadzenie bieżących spraw Klubu;
 3. realizacja celów Klubu;
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu,w tym sprawozdania finansowego;
 6. sporządzania planów pracy i projektów budżetu Klubu;
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu;
 8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu;
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;
 10. przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu;
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 12. przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu umotywowanych wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu;
 13. ustalenie wzorów pieczęci, symboli graficznych, etc.;
 14. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 15. udzielanie pełnomocnictw;
 16. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Władz Klubu;
 17. ustalanie regulaminu przyznawania stypendium sportowych dla zawodników MKS Radymno;
 18. ustalanie wysokości stypendium sportowych oraz czasu na jaki jest przyznawane.

§27

 1. Zarząd Klubu zbiera się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, powiadamiając wszystkich członków Zarządu, nie później niż trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu Klubu, jeżeli pozwalają na to fundusze Klubu, mogą pobierać środki finansowe na pokrycie kosztów przejazdu i szkoleń.

§28

 1. Uprawnionym do reprezentowania Klubu, w tym do składania oświadczenia woli, jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Przepisy ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do udzielania pełnomocnictw przez Klub.
 4. W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi, Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.

§29

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
 2. upływu kadencji;
 3. utraty członkostwa w Klubie;
 4. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub w przypadku Prezesa na ręce Wiceprezesa lub w przypadku jego braku najstarszego wiekiem członka Zarządu;
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. śmierci członka Zarządu;
 7. rozwiązania Klubu.

Komisja Rewizyjna

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu spośród pełnoletnich Członków Klubu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
 7. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnianie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej spośród wszystkich członków Klubu, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. prowadzenie kontroli w zakresie całokształtu działalności statutowej Klubu;
 2. prowadzenie kontroli doraźnych;
 3. składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, żądanie wyjaśnień oraz usunięcia wykazanych nieprawidłowości w określonym terminie;
 5. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w trybie nadzwyczajnym.

§32

 1. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji, powiadamiając wszystkich członków Komisji, nie później niż trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 6. Komisja Rewizyjna przedstawia protokół z kontroli Zarządowi Klubu.

§33

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
 2. upływu kadencji;
 3. utraty członkostwa w Klubie;
 4. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu;
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. śmierci członka Komisji Rewizyjnej;
 7. rozwiązania Klubu.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§34

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Klubu powstaje z :
  • składek członkowskich;
  • darowizn, spadków, zapisów;
  • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem;
  • dotacji, subwencji,środków publicznych, grantów;
  • ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych;
  • nawiązek przyznawanych przez właściwe organy;
  • dochodów z kapitału.

§35

 1. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji celów statutowych, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Klub odpowiada wyłącznie swoim majątkiem za zobowiązania Klubu.
 4. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu.
 5. Gospodarka majątkiem Klubu prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§36

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników;
 2. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§37

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Klubu może być powzięta większością co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu.

§38

 1. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu może być powzięta większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Klubu.
 2. Dobrowolne rozwiązanie Klubu może być postanowione na osobnym w tym celu zwołanym, nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§39

 1. W razie powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu o rozwiązaniu Klubu likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu.
 2. Uchwalając rozwiązanie Klubu Walne Zgromadzenie Członków Klubu może wskazać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz organizację lub instytucję społeczną, na której rzecz przejdzie majątek Klubu po pokryciu zobowiązań Klubu.

§40

Wątpliwości wynikłe na tle interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd Klubu.

 

 

Statut został zatwierdzony przez Starostę Powiatowego w Jarosławiu w dn. 20.03.2020 r.

Zmieniony na walnym zgromadzeniu członków MKS w dn. 12 lutego 2020 r.